DOKUMENTY

Najważniejszym dokumentem definiującym działalność PDUT jest Statut, który reguluje wszelkie sprawy związane z działalnością porozumienia.

STATUT Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
podjęty uchwałą Rady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w dniu 5 września 2015 r. [wersja PDF]


STATUT

Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

podjęty uchwałą Rady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
w dniu 5 września 2015 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT), zwane dalej Porozumieniem, jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym organem zrzeszającym doktorantów uczelni technicznych w Polsce, powołanym na czas nieokreślony.
 2. Porozumienie działa na podstawie niniejszego Statutu, który określa jego cele i działalność.

§2

W niniejszym Statucie stosuje się następujące określenia i skróty:

 1. Członek Porozumienia (Członek, Samorząd) – Samorząd Doktorantów uczelni zrzeszonej w PDUT, którego prawomocny przedstawiciel podpisał akt założycielski Porozumienia lub Samorząd Doktorantów, który został przyjęty do Porozumienia uchwałą Rady.
 2. Zjazd Porozumienia (Zjazd Rady Porozumienia, Zjazd, obrady) – obrady Porozumienia odbywające się z udziałem Przedstawicieli Członków Porozumienia i zaproszonych Gości w zakresie bieżącej i długoterminowej działalności Porozumienia.
 3. Przedstawiciel Członka Porozumienia – Delegat lub Obserwator.
 4. Delegat Porozumienia (Delegat) – Przewodniczący Samorządu lub przez niego upoważniona do reprezentowania Samorządu osoba posiadająca status doktoranta, uprawniona do głosowania podczas obrad.
 5. Obserwator podczas Zjazdu (Obserwator) – osoba posiadająca status doktoranta, upoważniona przez Przewodniczącego Samorządu do udziału w Zjeździe, nieuprawniona do głosowania podczas obrad.
 6. Gość – osoba zaproszona przez Zarząd Porozumienia do udziału w Zjeździe.
 7. Prowadzący Zjazd (Prowadzący) – Przewodniczący Porozumienia lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego do prowadzenia obrad;
 8. Rada Porozumienia (Rada) – najwyższy organ uchwałodawczy Porozumienia tworzony przez Delegatów.
 9. Zarząd Porozumienia (Zarząd) – organ wykonawczy Rady, tworzony przez organy jednoosobowe.
 10. Organy jednoosobowe – organy, o których mowa w §9 ust. 2 Statutu.
 11. Przewodniczący – Przewodniczący Porozumienia.
 12. Przewodniczący Samorządu – Przewodniczący Samorządu Doktorantów, o którym mowa w pkt. 1.
 13. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Porozumienia.
 14. Sekretarz – Sekretarz Porozumienia.
 15. Komisja Wyborcza, KW – Komisja Wyborcza Porozumienia.
 16. Ordynacja wyborcza, ordynacja – ordynacja wyborcza do organów Porozumienia
 17. Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 18. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
 19. Kwalifikowana większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” stanowi co najmniej 2/3 oddanych głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania.

§3

Porozumienie posługuje się logotypem. Zasady korzystania z logotypu oraz jego specyfikację określa odpowiednia uchwała Rady.

§4

Porozumienie nie posiada własnego majątku. Cele Porozumienia realizowane są za pomocą środków dobrowolnie przekazanych przez Członków.

 

Rozdział II
Cele i działalność Porozumienia

§5

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:

 1. Reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych;
 2. Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni technicznych;
 3. Wymianę informacji i doświadczeń;
 4. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
 5. Promocję i aktywizację środowiska doktorantów uczelni technicznych;

§6

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i przedkładanie właściwym organom opinii Przedstawicieli Członków Porozumienia w sprawach dotyczących społeczności doktorantów uczelni technicznych;
 2. Powoływanie odpowiednich Komisji i Pełnomocników Porozumienia;
 3. Wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez Członków Porozumienia;
 4. Współpracę z innymi organizacjami, w szczególności doktoranckimi;
 5. Działalność społeczną, kulturalną i oświatową.

 

Rozdział III
Członkowie i Delegaci

§7

Przystąpienie nowego Członka do Porozumienia następuje za zgodą Rady w wyniku głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów.

§8

Delegat:

 1. Ustalany każdorazowo przed Zjazdem. Potwierdzeniem wyboru Delegata jest karta zgłoszeniowa, wypełniona i przekazana zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu na dany Zjazd;
 2. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do organów Porozumienia z zastrzeżeniem §21, ust.1;
 3. Aktywnie uczestniczy w działalności Porozumienia;
 4. Wspiera Porozumienie w zakresie działań statutowych.
 5. Posiada prawo dostępu do dokumentacji i aktów prawnych Porozumienia, a także informacji o jego działalności.

 

Rozdział IV
Organy Porozumienia

 §9

 1. Organami kolegialnymi Porozumienia są:
 • Rada;
 • Zarząd.
 1. Organami jednoosobowymi Porozumienia są:
 • Przewodniczący;
 • Wiceprzewodniczący;
 1. Organem Wyborczym Porozumienia jest Komisja Wyborcza.

§10

 1. Organy Porozumienia wybierane są na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. Kadencja Organów jednoosobowych Porozumienia trwa jeden rok: rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.
 3. Mandat Organów jednoosobowych Porozumienia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 • Zrzeczenia się mandatu;
 • Odwołania z funkcji przez Radę;
 • Utraty statusu doktoranta;
 • Stałej niezdolności do wykonywania funkcji;
 • Śmierci doktoranta.
 1. W przypadku rażącego naruszenia kompetencji, na wniosek minimum 1/3 liczby Delegatów, Rada, w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów, może odwołać z funkcji organu jednoosobowego.
 2. Wygaśniecie mandatu stwierdza Przewodniczący Komisji Wyborczej i, z wyłączeniem ust. 3 pkt. 2), przekazuje tę informację Radzie drogą mailową. W przypadku ust. 3 pkt. 2) Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wynik niezwłocznie po przeprowadzonym głosowaniu.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.

 

Rozdział V
Organy kolegialne Porozumienia

§11

 1. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Porozumienia tworzonym przez Delegatów.
 2. Do zadań Rady należy:
 • Określanie założeń programowych oraz kierunków działalności Porozumienia;
 • Uchwalanie Statutu oraz jego zmiany;
 • Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Porozumienia;
 • Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
 • Wybór organów jednoosobowych oraz Komisji Wyborczej Porozumienia;
 • Powoływanie komisji stałych i doraźnych oraz pełnomocników Porozumienia z jednoczesnym ustaleniem zakresu zadań i czasu działania;
 • Rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd lub Członków;
 • Inicjowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych.

§12

 1. Rada obraduje na Zjazdach, z których Sekretarz sporządza protokół i najpóźniej na 21 dni przed kolejnym Zjazdem przekazuje Radzie drogą mailową do zatwierdzenia.
 2. Na początku każdego Zjazdu wybierana jest komisja skrutacyjna, licząca od 3 do 5 członków, czuwająca nad przebiegiem przeprowadzanych głosowań.
 3. Zjazdy mogą odbywać się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 4. Zjazdy w trybie zwyczajnym zwoływane i prowadzone są przez Przewodniczącego lub osobę upoważnioną przez Przewodniczącego i odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w trakcie trwania kadencji.
 5. Przewodniczący Porozumienia lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przed Zjazdem zwyczajnym:
 • Informuje o terminie i miejscu Zjazdu: najpóźniej 28 dni przed Zjazdem.
 • Informuje o porządku obrad: najpóźniej 14 dni przed Zjazdem.
 • Przekazuje Członkom drogą mailową materiały będące przedmiotem dyskusji podczas obrad: najpóźniej 7 dni przed Zjazdem.
 1. Zjazdy nadzwyczajne prowadzone są przez Przewodniczącego i zwoływane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Delegatów lub z inicjatywy Przewodniczącego.
 2. Zjazd nadzwyczajny odbywa się w terminie maksymalnie 28 dni od daty podjęcia decyzji o jego zwołaniu.
 3. Do udziału w Zjazdach uprawnieni są Delegaci, Obserwatorzy oraz Goście.
 4. Warunki finansowe udziału w Zjeździe ustala Zarząd w porozumieniu z organizatorami danego Zjazdu.
 5. Za przebieg obrad oraz udzielanie głosu uczestnikom odpowiada Prowadzący Zjazd.

§13

 1. Rada podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Podjęte uchwały sporządza się w formie pisemnej, sygnowanej przez Przewodniczącego.
 2. Uchwały Rady zapadają w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania:
 • W sprawach osobowych – bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym;
 • W pozostałych sprawach – zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej;
 • W szczególnych przypadkach Rada lub Zarząd może postanowić o zmianie trybu głosowania.
 1. Decyzje i uchwały Rady są wiążące dla wszystkich Członków.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy uchwałę należy podjąć przed kolejnym Zjazdem, Rada może podjąć uchwałę w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • W sprawach osobowych głosowanie obiegowe za pośrednictwem korespondencji
  e-mail nie jest dozwolone;
 • Procedurę głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail określa Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§14

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Porozumienia tworzonym przez organy jednoosobowe, o których mowa w §9, ust. 2.
 2. Wybór organów jednoosobowych następuje zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • Reprezentowanie Porozumienia na zewnątrz;
 • Wykonywanie uchwał Rady;
 • Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail;
 • Sporządzenie oraz przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu na ostatnim Zjeździe danej kadencji;
 1. Zarząd za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Radą.


Rozdział VI
Organy jednoosobowe Porozumienia

§15

 1. Przewodniczący:
 • Prowadzi posiedzenia Rady;
 • Zwołuje i przewodniczy Zjazdom;
 • Koordynuje prace prowadzone przez Radę;
 • Uwierzytelnia swoim podpisem uchwały Rady.
 1. Przewodniczącemu przysługuje w głosowaniach jeden głos niezależnie od głosu przysługującego mu w ramach pełnienia funkcji Delegata.

§16

1.Wiceprzewodniczący:

 • Zastępuje Przewodniczącego w obowiązkach podczas jego nieobecności;
 • Zapewnia merytoryczne wsparcie i pomoc przy inicjatywach podejmowanych przez Radę oraz przy organizacji Zjazdów;
 • O ile Przewodniczący nie zdecyduje inaczej:
  1. Koordynuje działania mające na celu wcielanie nowych Członków do Porozumienia;
  2. Nadzoruje treści zamieszczane na stronie internetowej Porozumienia;
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

§17

 1. Sekretarz:
 • Sporządza i przechowuje protokoły oraz uchwały z każdego Zjazdu;
 • Gromadzi oraz przechowuje dokumentację związaną z działalnością Porozumienia, którą w terminie 14 dni od daty wyboru nowego Zarządu przekazuje nowemu Sekretarzowi;
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

 

Rozdział VII
Komisja Wyborcza

 §18

 1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Porozumienia.
 2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi trzech członków powołanych przez Radę do dnia 30 października.
 3. Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego KW i Sekretarza KW.
 4. Członkostwa w Komisji Wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem do organów jednoosobowych.
 5. Kadencja Komisji Wyborczej trwa do momentu wyboru nowej Komisji.
 6. Do zadań Komisji Wyborczej należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej, w szczególności:
 • ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego na drodze wewnętrznej uchwały Komisji Wyborczej podjętej zwykłą większością głosów;
 • przeprowadzenie wyborów do organów jednoosobowych.

 

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

 §19

Porozumienie może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów.

§20

 1. Wystąpienie Członka z Porozumienia następuje z chwilą przekazania Przewodniczącemu pisemnego oświadczenia Przewodniczącego Samorządu występującego z Porozumienia.
 2. Członek może zostać usunięty z Porozumienia w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Statutu. Usunięcie następuje na wniosek co najmniej 1/3 Delegatów w wyniku głosowania tajnego kwalifikowaną większością głosów.

§21

 1. W przypadku nieobecności Delegata Członka Porozumienia na dwóch kolejnych Zjazdach zwyczajnych, traci on swoje kompetencje, a kworum zostaje zmniejszone o jeden głos.
 2. Delegat Członka Porozumienia odzyskuje swoje kompetencje i cofnięte zostaje zmniejszenie kworum o jeden głos, gdy uczestniczy on w co najmniej dwóch kolejnych Zjazdach zwyczajnych – po pierwszym Zjeździe, na którym był obecny.

§22

 1. Zmiana lub uchwalenie nowego Statutu Porozumienia może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.
 3. Traci moc Statut z dnia 22.03.2014r.

Załącznik nr 1

do Statutu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
uchwalonego przez Radę w dniu 5 września 2015 r.

 

 ORDYNACJA WYBORCZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 §1

 1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza określa zasady przeprowadzenia wyborów do jednoosobowych organów Porozumienia, o których mowa w §9 ust. 2 Statutu.
 2. Kadencja organów jednoosobowych Porozumienia trwa jeden rok i zaczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.
 3. Wybory do organów jednoosobowych powinny być przeprowadzone najpóźniej 14 dni przed końcem ustępującego organu.
 4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Ordynacji Wyborczej.
 5. Wybory przeprowadzane są podczas Zjazdu Wyborczego.

 

Rozdział II
Organizacja czynności wyborczych

§2

Wybory do organów jednoosobowych przeprowadzone są według następujących zasad:

 1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy Delegaci, z zastrzeżeniem §21 ust. 1 Statutu;
 2. Każdemu Delegatowi przysługuje liczba głosów w sile równej jeden, natomiast Przewodniczącemu przysługuje w głosowaniach jeden głos niezależnie od głosu przysługującego mu w ramach pełnienia funkcji Delegata;
 3. Umieszczenie kandydata na liście wyborczej wymaga jego zgody wyrażonej ustnie podczas Zjazdu Wyborczego;
 4. Z każdego Zjazdu Wyborczego Sekretarz KW sporządza protokół, który podpisują Przewodniczący KW i Sekretarz KW;
 5. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

§3

 1. Kandydatami do organów jednoosobowych może być Delegat lub zgłoszona przez niego osoba, posiadająca status doktoranta.
 2. Kandydaci do organów jednoosobowych zgłaszają swoja kandydaturę do Przewodniczącego KW w formie elektronicznej (na ustalony przez KW w porozumieniu z Zarządem e-mail) najpóźniej 7 dni przed terminem Zjazdu Wyborczego.
 3. Zgłoszenie kandydata musi zawierać CV oraz proponowany zakres podejmowanych działań.

§4

Organy jednoosobowe wybierane są przez Radę podczas Zjazdu Wyborczego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

Rozdział III
Wybory uzupełniające

§5

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego:
 • Przewodniczący KW w terminie do 28 dni zwołuje i przewodniczy Zjazdowi Nadzwyczajnemu, podczas którego wybierany jest nowy Przewodniczący.
 • Do czasu wyborów nowego Przewodniczącego jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, Przewodniczący sprawuje ich kompetencje do momentu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na najbliższym Zjeździe Zwyczajnym.
 2. Kadencja organów jednoosobowych wybranych w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem roku kalendarzowego, w którym przeprowadzone były wybory.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§6

 1. Szczegółową procedurę wyborczą, obejmującą w szczególności uzgodnioną z ustępującym Zarządem informację o adresie e-mail, na który należy zgłaszać kandydatury, terminie i sposobie ogłoszenia zgłoszonych kandydatur, Przewodniczący KW przedstawia drogą mailową najpóźniej 21 dni przed terminem Zjazdu Wyborczego.
 2. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów Komisja Wyborcza przeprowadza je ponownie.

Załącznik nr 2

do Statutu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
uchwalonego przez Radę w dniu 5 września 2015 r.

 

GŁOSOWANIE OBIEGOWE
za pośrednictwem korespondencji e-mail

 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy uchwałę należy podjąć przed kolejnym Zjazdem, Rada może podjąć uchwałę w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W sprawach osobowych głosowanie obiegowe za pośrednictwem korespondencji e-mail nie jest dozwolone.

§1

 1. Decyzją Zarządu Przewodniczący za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje w pierwszym mailu informację o podejmowaniu przez Radę uchwały w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail, na każdym etapie głosowania w tytule e-maila zapisując [E-UCHWAŁA nr xx/rrrr], gdzie xx oznacza nr uchwały podejmowanej w danym roku w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail, zaś rrrr oznacza rok kalendarzowy, w którym podejmowana jest uchwała.
 • W przypadku uchwały wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę, w pierwszym mailu przekazywana jest treść uchwały wymagająca wyboru jednej z odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ oraz nieprzekraczalny termin podjęcia uchwały przez Radę;
 • W przypadku uchwały wymagającej ustalenia treści uchwalanego dokumentu, w pierwszym mailu przekazywany jest kalendarz procedury, ustalony zgodnie z §2-§6.
 1. Uchwała w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail podejmowana jest przez Delegatów uprawnionych do głosowania obiegowego.
 2. Delegat uprawniony do głosowania obiegowego to Delegat uczestniczący w Zjeździe Porozumienia poprzedzającym podejmowanie uchwały w trybie obiegowym, chyba że Przewodniczący Samorządu weźmie udział w głosowaniu we wskazanym terminie

§2

 1. W drugim mailu dotyczącym uchwały, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2), Przewodniczący zobowiązany jest przesłać na listę mailingową Porozumienia proponowaną treść uchwalanego dokumentu, zwaną dalej projektem uchwały, do konsultacji. Okres składania uwag nie może być krótszy niż 10 dni .
 2. Po otrzymaniu uwag i upływie terminu wskazanego zgodnie z §2, ust. 1. Zarząd przygotowuje ostateczny projekt uchwały, w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

§3

 1. W trzecim mailu dotyczącym uchwały, o której mowa w §1, ust. 1, pkt 2, Przewodniczący określa nieprzekraczalny termin podjęcia uchwały przez Radę i informuje o nim Delegatów za pośrednictwem e-maila zawierającego również ostateczny projekt uchwały. Termin określony przez Przewodniczącego nie może być krótszy niż 3 dni robocze od dnia przesłania ostatecznego projektu uchwały.

Nad ostatecznym projektem uchwały bez dokonywania zmian w treści uchwały głosuje Delegat uprawniony do głosowania obiegowego.

 1. Po zapoznaniu się z treścią ostatecznego projektu uchwały głosujący wypełniają przesłane im e-mailem „Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym”, zwane dalej Oświadczeniem:
 • umieszczając znak „X” w kwadracie obok wyrażenia: „ZA”, „PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”;
 • wpisują miejscowość i datę oraz własnoręcznie podpisują Oświadczenie;
 • przesyłają skan wypełnionego Oświadczenia na wskazany adres e-mail w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 1.

§4

Niedopełnienie któregokolwiek warunku określonego w § 3 ust. 3 kwalifikuje głos jako nieważny.

§5

Osoba głosująca może wraz z Oświadczeniem przesłać treść zdania odrębnego, tj. odmiennego od proponowanych rozwiązań. W przypadku pojawienia się zdań odrębnych, Przewodniczący zobowiązany jest ustosunkować się do nich na najbliższym Zjeździe Porozumienia.

§6

„Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym” zawiera:

 • tytuł ostatecznego projektu uchwały;
 • numer ostatecznego projektu uchwały w formacie określonym w §1, ust. 1;
 • treść ostatecznego projektu uchwały;
 • trzy kwadraty, po jednym obok wyrażeń: „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”;
 • miejsce na wpisanie miejscowości i daty oddania głosu oraz miejsce na własnoręczny podpis głosującego Delegata Porozumienia;
 • odnośnik ze znakiem „*” oraz treścią „W celu oddania głosu należy umieścić znak „X” w odpowiedniej kratce oraz potwierdzić oddanie głosu własnoręcznym podpisem oraz datą oddania głosu”.
 • adres e-mail, na który należy odesłać skan Oświadczenia.

§7

Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu wyznaczonego terminu.

§8

Osoba, która pomimo prawidłowego zawiadomienia i przekazania Oświadczenia nie oddała głosu w terminie określonym  przez Przewodniczącego odpowiednio zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 lub § 3 ust. 1., traktowana jest jako niebiorąca udziału w głosowaniu, a uchwała uważana jest za podjętą, jeśli w głosowaniu uczestniczyła wymagana minimalna liczba Delegatów.

§9

W przypadku podjęcia uchwały przez Radę, Przewodniczący podpisuje ją i informuje o tym Radę Porozumienia drogą mailową.