AKTUALNOŚCI

Aktualności

LVII Zjazd Zwyczajny PDUT

W weekend 1-3 grudnia 2023 Delegaci oraz Obserwatorzy Polskich Uczelni Technicznych spotkali się w murach Politechnika Rzeszowska na LVII Zjeździe Zwyczajnym Porozumienia.

Obrady odbywały się Budynku V. Na początek goście powitani zostali przez włodarzy – Magnificencję Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika oraz Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pana Marszałka Stanisława Kruczka. Wypowiedzi uświetniła projekcja filmu promującego Województwo Podkarpackie która spotkała się z uznaniem i ciekawością uczestników zjazdu, którzy reprezentowali największe Uczelnie Techniczne z całej Polski.

Kolejny punkt panelu merytorycznego stanowiła prezentacja Podkarpackiego Centrum Innowacji wygłoszona przez Wiceprezesa Zarządu PCI, Pana Sławomira Kowalskiego.

Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: „Młodzi naukowcy, a strategie regionalne – Na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego ”. Wzięli w nim udział: Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, dr Paweł Wais, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz. Rolę moderatora pełnił Michał Klimczyk. Po Panelu wywiązała się dyskusja dot. możliwości współpracy naukowców z innych województw w ramach inicjatyw podejmowanych przez UMWP oraz PRz.

Po przerwie obradujący wysłuchali panelu sprawozdawczego Zarządu PDUT kadencji 2023. Wręczono także odlane z brązu medale jubileuszowe z okazji XV-lecia Porozumienia oraz przypinki dla aktywnych członków. Po wręczeniu odznaczeń obradujący wysłuchali prezentacji kandydatur do Zarządu na rok 2024.

Po dyskusji przystąpiliśmy do wyborów. Nad prawidłowością procedury wyborczej czuwała Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Anna Tomaszewska, mgr inż. Dawid Kramski oraz mgr inż. Damian Kostyła. Ubiegający się o reelekcję przewodniczący Kamil Kucharski, aspirujący na stanowisko wiceprzewodniczącego Ignacy Rogoń oraz starająca się o funkcję sekretarza Adrianna Dowbysz uzyskali poparcie delegatów. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Na zakończenie obrad Przewodniczący wyraził swą wdzięczność za trud i zaangażowanie ustępującemu zarządowi. Po lunchu wizytujący doktoranci udali się na zwiedzanie zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Aktualności

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającego między innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W efekcie realizacji projektu powinny nastąpić:  zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego Województwo Podkarpackie, podobnie jak pozostałe regiony UE, zidentyfikowało swoje regionalne inteligentne specjalizacje. Są to branże/obszary, których rozwój umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Inteligentne specjalizacje wskazane w projekcie „Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” to:

Lotnictwo i kosmonautyka
Sektor lotniczy i kosmonautyczny należy do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. 90% krajowego potencjału przemysłu lotniczego skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, który zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Rozwój ten dotyczy potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych, a także biur konstrukcyjnych. Dolina Lotnicza wsparta jest poprzez bardzo dobrze dostosowany, lokalny system edukacji i szkolnictwa wyższego. Podkarpacki
przemysł lotniczy dostarcza samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze, podwozia samolotowe, przekładnie lotnicze, a także skomplikowane komponenty i zespoły, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie i materiały. Coraz większe znaczenie ma również produkcja na potrzeby kosmonautyki. Rozwiązania opracowywane pierwotnie na potrzeby tego sektora zaczynają mieć coraz szersze zastosowanie również w innych obszarach, czego przykładem jest m.in. różnorodne zastosowanie technologii związanych z nawigacją satelitarną.

Motoryzacja
Motoryzacja, jako branża gospodarcza zaliczana do przemysłu wysokiej technologii, będąca jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki województwa podkarpackiego, odgrywa istotną rolę w jego rozwoju. Charakteryzuje się jednym z wyższych udziałów w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także dużym poziomem nakładów na działalność innowacyjną. Znacząca rola motoryzacji w podkarpackiej gospodarce wynika z koncentracji dużych podmiotów, często z kapitałem zagranicznym, o globalnym zasięgu. Wokół tych wielkich graczy funkcjonuje z powodzeniem wiele firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na Podkarpaciu funkcjonują obecnie 3
klastry zrzeszające firmy z branży motoryzacyjnej: Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Klaster Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka” oraz Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, posiadająca status Krajowego Klastra Kluczowego.

Informacja i telekomunikacja
ICT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Województwo Podkarpackie zaliczane jest do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mają one zastosowanie niemal w każdej sferze życia, odgrywając tym samym coraz istotniejszą rolę dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Znaczenie tej branży niewątpliwie będzie jeszcze wzrastać w najbliższych latach ze względu na postępującą rewolucję przemysłową. Rozwój tej branży będzie miał istotny wpływ na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności pozostałych inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.

Jakość życia
Specjalizacja Jakość życia odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Jakość życia w odróżnieniu od pozostałych specjalizacji nie skupia się w jednym obszarze. Oparta jest na czterech powiązanych ze sobą filarach:
• Turystyce zrównoważonej
• Żywności wysokiej jakości
• Usługach i produktach medycznych oraz wzmacniających kondycję
• Energii przyjaznej środowisku.

Tworzące ją podmioty obejmują swoim działaniem teren niemal całego województwa, równoważąc tym samym procesy rozwojowe. Województwo podkarpackie charakteryzują wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, mające potencjał do rozwoju turystyki zrównoważonej. Czyste powietrze i wysokie walory środowiska przyrodniczego regionu stanowią również doskonałe warunki do produkcji żywności wysokiej jakości. Obszar ten będzie odgrywał coraz większe znaczenie ze względu na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów wobec producentów żywności w zakresie dostarczania produktów wysokiej
jakości. Na rozwój obszarów związanych z usługami i produktami medycznymi niewątpliwy wpływ mają także wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie roli profilaktyki i potrzeby dbania o dobrą kondycję psychofizyczną organizmu. Ważna jest również świadomość społeczna w zakresie konieczności zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, stanowiąca istotny czynnik rozwoju obszaru Energia przyjazna środowisku. Każdy z obszarów specjalizacji wykazuje się dynamiką wzrostu a istniejące w regionie powiązania pomiędzy nimi umożliwiają wzajemne wspomaganie wzrostu ich
konkurencyjności i innowacyjności.


Aktualności

XV-lecie PDUT – GALA

W bieżącym roku Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych świętuje XV rocznicę swojej działalności! Z tej okazji w sobotę, 18 listopada 2023 roku, w Zabrzu współorganizowaliśmy z Krajowa Reprezentacja Doktorantów Jubileusz XV-lecia Porozumienia oraz galę środowiska doktoranckiego ProDOK 2023. Część jubileuszową spotkania poprowadził Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych mgr inż. Kamil Kucharski. W swoim przemówieniu Przewodniczący podkreślił ważną rolę wsparcia codziennych działań przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz współpracę społeczności doktorantów branży technicznej, które podejmuje wspólne inicjatywy oraz rozmowy, by znaleźć rozwiązania kluczowych problemów środowiska. W imieniu Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, głos zabrał Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Przewodniczący PDUT wręczył następnie przedstawicielom Samorządów Doktoranckich pamiątkowe z okazji medale XV-lecia. Porozumienie zostało założone w 2008 roku i zrzesza 22 Uczelnie Techniczne z całej Polski. Na zakończenie zarząd PDUT uhonorował specjalnym wyróżnieniem prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Przewodniczącego KRPUT, w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie i wsparcie doktorantów Polskich Uczelni Technicznych. W imieniu Pana Profesora odebrała je prof. dr hab. Alina Dudkowiak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Kolejnym punktem programu gali było wręczenie nagród w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDOK 2023. Warto zwrócić uwagę, że wyróżnienia ProDOK 2023 otrzymały aż dwa samorządy zrzeszone w ramach PDUT – tytuł Aktywny Samorząd trafił do Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej , a wyróżnienie Skuteczny Samorząd Doktorantów otrzymała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej. Serdecznie gratulujemy!

Aktualności

LVI ZJAZD ZWYCZAJNY PDUT

18 listopada 2023 roku w Budynku Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechnika Śląska odbył się LVI Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Obrady prowadzone były w ramach Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych, inż. arch. Bartosz Wiszniowski oraz Przewodnicząca PDUT kadencji 2022 mgr inż. Aleksandra Pawlak. Prócz dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi doktorantom uczelni technicznych gremium podjęło uchwałę ws. ustanowienia nazwy Porozumienia w języku angielskim. Na zakończenie obrad gospodarze – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej – zaskoczyli obradujących tortem z okazji XV-lecia PDUT.

Aktualności

XV lecie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

Serdecznie zapraszamy na IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w ramach którego odbędzie się LVI Zjazd Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.

W tych dniach będziemy świętować XV lecie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Uroczystej Gali, po której zaplanowana jest część przeznaczona na rozdanie Nagród Środowiska Doktoranckiego ProDok.

Deklarację zgłoszenia można dokonać do 29.10.2023 r. poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSebze6dIgm3XN…/viewform

Aktualności

LV ZJAZD PDUT – GDAŃSK [13-15.10.2023]

W dniach 13-15 października odbył się LV Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w Politechnika Gdańska.

Podczas obrad zostały poruszone bieżące tematy, z którymi aktualnie zmagają się doktoranci Uczelni Technicznych. Zakres dyskusji środowiskowej obejmował takie wątki jak: warunki rekrutacji do szkół doktorskich i ich częstotliwość oraz wynagrodzenia doktorantów do momentu złożenia rozprawy doktorskiej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między reprezentantami samorządów z pewnością prowadzi do realnego wspierania rozwoju kształcenia w Szkołach Doktorskich Uczelni członkowskich. W ramach poszerzania horyzontów badawczych, po obradach, uczestnicy Zjazdu zwiedzili Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej.

Z tego miejsca, pragniemy szczególnie podziękować rektorowi prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wilde i dyrektorowi Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. Michałowi Mrozowskiemu, za obecność i nieocenione, merytoryczne wsparcie środowiska doktorantów Uczelni Technicznych.

Dziękujemy również gospodarzom naszego wydarzenia Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej, Przewodniczącemu Ignacy Rogoń oraz jego członkom Adam Olszewski i Jakub Baczyński-Keller.

I przede wszystkim Wam, drodzy członkowie PDUT, razem możemy więcej!

Aktualności

LIV ZJAZD PDUT – WROCŁAW [23-25.06.2023]

W dniach 23-25 czerwca odbył się LIV Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Politechnice Wrocławskiej.

Przewodniczący Kamil Kucharski rozpoczął obrady od sprawozdania dotyczącego dotychczas wykonanych prac przez Zarząd PDUT oraz przedstawienia jego przyszłych kierunków działalności.

Podczas obrad zostały wygłoszone dwie prelekcje, podejmujące bardzo istotne zagadnienia, a były to: “Problemy doktorantów ubiegających się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych” przez Adam Olszewski oraz “Ewaluacja nauki w Polsce” przez Mateusza Gala.

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować J.M. Rektorowi PWr prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz Dziekanowi Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Krzysztofowi Walkowiakowi za otwartość i udział w dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji Doktorantów.

Dziękujemy również mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczącemu Krajowa Reprezentacja Doktorantów za przekazanie komunikatów dot. spraw prowadzonych na rzecz doktorantów z całej Polski.

Dziękujemy także Przewodniczącemu Doktorantów PWr Paweł Noceń oraz Rada Samorządu Doktorantów PWr za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia.

A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność oraz chęć budowania wspólnoty naukowej jaką jest Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, która swoim działaniem inspiruje młodych badaczy do dalszego rozwoju i osiągania sukcesów w dziedzinie nauk technicznych.

Aktualności

OGŁOSZENIE – LIV ZJAZD PDUT – WROCŁAW [23-25.06.2023]

W dniach 23-25 czerwca odbędzie się LIV Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Gospodarzami są: Politechnika Wrocławska oraz Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Będzie to czas, w którym podzielimy się z Wami sprawozdaniem z działań podjętych do tej pory przez PDUT oraz będziemy mogli usłyszeć Wasz głos w ramach wymiany doświadczeń naukowych i dobrych praktyk.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Rejestracji można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [otwarty do 4.06 23:59]

Pokaż mnie

Aktualności

LIII ZJAZD PDUT – LUBLIN [03.03.2023]

Trzeciego marca odbył się LIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Dziękujemy również mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczącemu Krajowa Reprezentacja Doktorantów za przekazanie komunikatów dot. spraw prowadzonych na rzecz doktorantów z całej Polski. Organizatorom mgr inż. Damian Kostyła i Michał Rogala za dbałość o każdy szczegół, a także koordynatorce wydarzenia mgr inż. Karolina Różaniecka.

Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycił nas poprzedni Zarząd w składzie: Aleksandra Pawlak, Piotr Golonko oraz Adam Olszewski.

I przede wszystkim Wam, drodzy członkowie PDUT, razem możemy więcej!

Poniżej załączamy fotorelację z dnia obrad oraz ze zwiedzania kampusu Politechniki Lubelskiej.

Aktualności

Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy w ramach LII Posiedzenia PDUT

W miniony weekend (2-4 grudnia) na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w ramach LII Posiedzenia PDUT, w trakcie którego wybrano nowy zarząd Porozumienia na 2023 rok.

Z dumą i radością przedstawiamy Wam jego skład:

Przewodniczący – mgr inż. Kamil Kucharski z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Wiceprzewodnicząca – mgr inż. Anna Tomaszewska z Politechniki Białostockiej,

Sekretarz – mgr inż. Jakub Zielonka z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Ponadto w trakcie wydarzenia uchwalono nowy Statut Porozumienia oraz System Identyfikacji Wizualnej, a po obradach odbyło się zwiedzanie laboratoriów AGH.

Jednocześnie członkowie zarządu ustępującej kadencji (Przewodnicząca mgr inż. Aleksandra Pawlak z Politechniki Poznańskiej, Wiceprzewodniczący mgr inż. Piotr Golonko z Politechniki Białostockiej oraz mgr inż. Adam Olszewski z Politechniki Gdańskiej) wraz z pełnomocnikami (ds. mediów i promocji – mgr inż. Julia Milewicz oraz ds. współpracy zewnętrznej – mgr inż. Krzysztof Pleskaczuk) chcieliby serdecznie podziękować wszystkim członkom Porozumienia za owocną współpracę w tym roku i życzyć wszystkim powodzenia w realizacji naukowych planów 👩‍🎓🧑‍🎓

Aktualności

Zjazd Zwyczajny w ramach L Posiedzenia PDUT

W Gdańsku w dniach 15-16 września odbył się Zjazd Zwyczajny w ramach L Posiedzenia PDUT.

👩‍💼 W trakcie obrad w oryginalnym Centrum Konferencyjnym „Luwr” na Politechnika Gdańska omówiono propozycje zmian w statucie PDUT, a także przeprowadzono dyskusje na temat działań prodoktoranckich, na przykładach Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Gdańskiej.

🎂 W przerwie, z okazji jubileuszu PDUT, na obradujących czekała niespodzianka – pyszny tort i nie tylko 🎉Po zakończeniu zjazdu PDUT rozpoczął się Zjazd Nadzwyczajny Krajowa Reprezentacja Doktorantów, połączony z III Otwartym Posiedzeniem Zarządu KRD.

Serdecznie dziękujemy Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów za owocną współpracę podczas organizacji tego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom zjazdu PDUT za wspaniałą atmosferę i sprawne przeprowadzenie obrad 💜💛🖤

Aktualności

XLIX Posiedzenie PDUT w Białymstoku

W dniach 23-24 czerwca odbył się pierwszy stacjonarny zjazd przedstawicieli PDUT w tym roku. W trakcie posiedzenia na Politechnice Białostockiej:

  • przyjęto Samorząd Doktorantów Szkoły Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do Porozumienia
  • powołano pełnomocnika PDUT ds. współpracy zewnętrznej – został nim mgr inż. Krzysztof Pleskaczuk z Politechniki Białostockiej
  • przedstawiono wyniki ankiety nt. bazy wiedzy i usług oraz możliwości współpracy z uczelniami przyrodniczymi i rolniczymi
  • dyskutowano o sytuacji doktorantów wdrożeniowych oraz procesie wygaszania studiów doktoranckich

Wyniki ankiety dotyczącej Bazy Wiedzy i Usług:

Zdjęcia ze Zjazdu:

II OPZ KRD

Po zakończeniu obrad Zjazdu PDUT odbyło się II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni z całej Polski mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących popularyzacji nauki oraz uczestniczyć w panelach dyskusyjnych odnoszących się do Szkół Doktorskich, ich podsumowania oraz perspektyw. Ponadto podjęto także dyskusję na temat ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego.

Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-6
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-19
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-21
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-34

W trakcie OPZ przedstawiciele Samorządów Doktoranckich uczelni białostockich uroczyście podpisali także Białostockie Porozumienie Doktorantów

Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-15
Aktualności

Zaproszenie na Zjazd Zwyczajny XLIX Posiedzenia PDUT

Serdecznie zapraszamy na Zjazd w ramach XLIX Posiedzenia Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych!

📆 Zjazd odbędzie stacjonarnie się w dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Białymstoku

👩‍🏫 Celem Posiedzenia jest przystąpienie nowego Członka do PDUT a także przedstawienie wyników ankiety dotyczącej bazy wiedzy i usług oraz omówienie spraw bieżących.

📋 Zachęcamy do zapisów na wydarzenie poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/fUyq4S67NzanqRQC8 Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2022 r. o godzinie 10:00 ⏰

Szczegółowe informacje dotyczące programu Zjazdu znajdują się w zaproszeniu przesłanym mailowo Samorządom Doktoranckim Waszych uczelni.

Do zobaczenia w Białymstoku!

Aktualności

PDUT na LinkedIn

Od dziś działa nasza strona na portalu LinkedIn!

Pojawiać się na niej będą informacje o wydarzeniach i projektach Porozumienia.

Zachęcamy do obserwowania!

Aktualności

Święta Wielkanocne 2022

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych życzy wszystkiego, co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, zdrowia, pogody ducha, odpoczynku oraz nabrania sił do realizacji planów (badawczych) 🐤

Aktualności

Zjazd Nadzwyczajny w ramach XLVIII Posiedzenia PDUT

Dziękujemy za udział w pierwszym zjeździe przedstawicieli PDUT w tym roku!

Dnia 16 lutego odbyło się posiedzenie w formie zdalnej, na którym:

☑️ powołano pełnomocnika ds. mediów i promocji – została nim mgr inż. Julia Milewicz z Politechniki Poznańskiej

☑️ omówiono sprawy bieżące, w tym: realizację bazy wiedzy i usług, plan przyjęcia nowych uczelni do Porozumienia oraz ideę pełnomocnika ds. studiów doktoranckich

☑️ przedstawiono wstępny harmonogram zjazdów stacjonarnych Porozumienia – odbędą się one kolejno na Politechnice Białostockiej, Politechnice Gdańskiej i Politechnice Poznańskiej.

Ponadto do 2 marca można przesyłać propozycje zmian w statucie Porozumienia, który będzie w najbliższym czasie aktualizowany.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Aktualności

Zjazd Wyborczy 3-5 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy na stacjonarny Zjazd Wyborczy, który odbędzie się na Politechnika Wrocławska w dniach 3-5 grudnia 2021

Karty zgłoszeniowe znajdziecie w zaproszeniach, które przekazaliśmy do Waszych samorządów.

Zgodnie z harmonogramem, na Wasze zgłoszenia czekamy do 19.11.2021.

Kandydaci do organów jednoosobowych mogą zgłaszać swoje kandydatury wraz CV i propozycją działań na kadencję 2022 do 26.11.2021.

Do zobaczenia!

Aktualności

Przedstawiciele PDUT na Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych

W dniach 30-31 sierpnia odbył się w Bydgoszczy zjazd Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Aktywnie uczestniczyli w nim członkowie naszego porozumienia – Anna Kuś (Przewodnicząca PDUT) oraz Maciej Jasiewicz (Sekretarz PDUT). Nie było to miejsce przypadkowe – 1 września swoją działalność rozpoczęła Politechnika Bydgoska.
Podczas posiedzeń dyskutowano nad nadchodzącą ewaluacją pracowników i jednostek naukowych oraz bieżącą sytuacją uczelni technicznych. Forum Uczelni Technicznych zaprezentował również prowadzone działania na rzecz zdrowia psychicznego studentów. Dziękujemy za spotkanie i życzymy Politechnice Bydgoskiej wszystkiego co najlepsze!

Aktualności

XLV Zjazd PDUT

Dziękujemy za udział w kolejnym Zjeździe Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych!
Na spotkaniu w dniu 8.06.2021 udało nam się poruszyć kwestie:
📍ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych
📍oceny śródokresowej
📍promocji samorządów zrzeszonych w PDUT
📍regulaminów i statutów obowiązujących na uczelniach
Padło również wiele ciekawych praktyk i pomysłów dotyczących prac samorządów i ich współpracy z władzami uczelni.
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i mamy nadzieję, że już nie długo spotkamy się stacjonarnie!

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Drogie Doktorantki i Doktoranci,

W nadchodzące Święta Wielkiej Nocy chcemy życzyć Wam wiele radości i zdrowia. Niech będzie to czas spokoju, odpoczynku i nadziei.