DOKUMENTY

Najważniejszym dokumentem definiującym działalność PDUT jest Statut, który reguluje wszelkie sprawy związane z działalnością porozumienia.

STATUT Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
podjęty uchwałą Rady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w dniu 5 września 2015 r. [wersja PDF]


STATUT

Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

podjęty uchwałą Rady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych  w dniu 5 września 2015 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT), zwane dalej Porozumieniem, jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym organem zrzeszającym doktorantów uczelni technicznych w Polsce, powołanym na czas nieokreślony.
 2. Porozumienie działa na podstawie niniejszego Statutu, który określa jego cele i działalność.

§2

W niniejszym Statucie stosuje się następujące określenia i skróty:

 1. Członek Porozumienia (Członek, Samorząd) – Samorząd Doktorantów uczelni zrzeszonej w PDUT, którego prawomocny przedstawiciel podpisał akt założycielski Porozumienia lub Samorząd Doktorantów, który został przyjęty do Porozumienia  uchwałą Rady.
 2. Zjazd Porozumienia (Zjazd) – obrady Porozumienia odbywające się z udziałem Delegatów, Obserwatorów oraz zaproszonych Gości w zakresie bieżącej i długoterminowej działalności Porozumienia.
 3. Delegat na Zjazd (Delegat) – uprawniona do głosowania podczas obrad osoba posiadająca status doktoranta, pełniąca funkcję Przewodniczącego Samorządu lub upoważniona przez niego do reprezentowania Samorządu.
 4. Obserwator na Zjazd (Obserwator) – nieuprawniona do głosowania podczas obrad osoba posiadająca status doktoranta, upoważniona przez Przewodniczącego Samorządu do udziału w Zjeździe.
 5. Gość – nieuprawniona do głosowania podczas obrad osoba zaproszona przez Zarząd Porozumienia do udziału w Zjeździe.
 6. Prowadzący Zjazd (Prowadzący) – Przewodniczący Porozumienia lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego do prowadzenia obrad;
 7. Rada Porozumienia (Rada) – najwyższy organ uchwałodawczy Porozumienia tworzony przez Delegatów.
 8. Zarząd Porozumienia (Zarząd) – organ wykonawczy Rady, tworzony przez organy jednoosobowe, o których mowa w §10 ust. 2 Statutu.
 9. Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 10. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
 11. Kwalifikowana większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” stanowi co najmniej 2/3 oddanych głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania.

§3

Porozumienie posługuje się logotypem. Zasady korzystania z logotypu oraz jego specyfikację  określa odpowiednia uchwała Rady.

§4

Porozumienie nie posiada własnego majątku. Cele Porozumienia realizowane są za pomocą  środków dobrowolnie przekazanych przez Członków.

Rozdział II

Cele i działalność Porozumienia

§5

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:

 1. Reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych;
 2. Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni technicznych; 3. Wymianę informacji i doświadczeń;
 3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
 4. Promocję i aktywizację środowiska doktorantów uczelni technicznych

§6

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i przedkładanie właściwym organom opinii Porozumienia w sprawach dotyczących społeczności doktorantów uczelni technicznych;
 2. Powoływanie odpowiednich Komisji i Pełnomocników Porozumienia;
 3. Wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez Członków Porozumienia;
 4. Współpracę z innymi organizacjami, w szczególności doktoranckimi;
 5. Działalność społeczną, kulturalną i oświatową.

Rozdział III

Członkowie i Delegaci

§7

Przystąpienie nowego Członka do Porozumienia następuje za zgodą Rady w wyniku  głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów.

§8

Członkowie posiadają prawo dostępu do dokumentacji i aktów prawnych Porozumienia,  a także informacji o jego działalności.

§9

Delegat:

 1. Wybierany każdorazowo przed Zjazdem. Potwierdzeniem wyboru Delegata jest karta zgłoszeniowa, wypełniona i przekazana zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu na dany Zjazd;
 2. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do organów Porozumienia z zastrzeżeniem §23 ust.1;
 3. Aktywnie uczestniczy w działalności Porozumienia;
 4. Wspiera Porozumienie w zakresie działań statutowych.

Rozdział IV

Organy Porozumienia

§10

 1. Organami kolegialnymi Porozumienia są:

1) Rada;

2) Zarząd.

 1. Organami jednoosobowymi Porozumienia są:

1) Przewodniczący;

2) Wiceprzewodniczący;

3) Sekretarz.

 1. Organem Wyborczym Porozumienia jest Komisja Wyborcza.

§11

 1. Organy Porozumienia wybierane są na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. Kadencja Organów jednoosobowych Porozumienia trwa jeden rok: rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.
 3. Mandat Organów jednoosobowych Porozumienia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) Zrzeczenia się mandatu;
2) Odwołania z funkcji przez Radę;
3) Utraty statusu doktoranta;
4) Stałej niezdolności do wykonywania funkcji;
5) Śmierci doktoranta.

 1. W przypadku rażącego naruszenia kompetencji, Rada może odwołać osobę z pełnienia funkcji organu jednoosobowego, w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów. Wniosek o odwołanie składa Przewodniczącemu minimum 1/3 liczby Delegatów, najpóźniej na 14 dni przed Zjazdem.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Przewodniczący Komisji Wyborczej, z wyłączeniem ust. 3 pkt. 2), i przekazuje tę informację Radzie drogą mailową.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.

Rozdział V

Organy kolegialne Porozumienia

§12

 1. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Porozumienia tworzonym przez Delegatów.
 2. Do zadań Rady należy:
  1) Określanie założeń programowych oraz kierunków działalności Porozumienia;
  2) Uchwalanie Statutu oraz jego zmiany;
  3) Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Porozumienia;
  4) Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
  5) Wybór organów jednoosobowych oraz Komisji Wyborczej;
  6) Powoływanie komisji stałych i doraźnych oraz pełnomocników Porozumienia  z jednoczesnym ustaleniem zakresu zadań i czasu działania;
  7) Rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd lub Członków;
  8) Inicjowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych.

§13

 1. Rada obraduje na Zjazdach, z których Sekretarz sporządza protokół i najpóźniej na 21 dni przed kolejnym Zjazdem przekazuje Radzie drogą mailową.
 2. Na początku każdego Zjazdu wybierana jest komisja skrutacyjna, licząca od 3 do 5 członków, czuwająca nad przebiegiem przeprowadzanych głosowań. 3. Zjazdy mogą odbywać się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. Zjazdy w trybie zwyczajnym zwoływane i prowadzone są przez Przewodniczącego lub osobę upoważnioną przez Przewodniczącego i odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w trakcie trwania kadencji.
 4. Przewodniczący Porozumienia lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przed Zjazdem zwyczajnym:

1) informuje o terminie i miejscu Zjazdu: najpóźniej 28 dni przed Zjazdem;
2) informuje o porządku obrad: najpóźniej 14 dni przed Zjazdem;
3) przekazuje Członkom drogą mailową materiały będące przedmiotem dyskusji podczas  obrad: najpóźniej 7 dni przed Zjazdem.

 1. Zjazdy nadzwyczajne prowadzone są przez Przewodniczącego i zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 liczby Delegatów lub z inicjatywy Przewodniczącego. Wniosek powinien zawierać propozycję miejsca i terminu Zjazdu.
 2. Zjazd nadzwyczajny odbywa się w terminie maksymalnie 28 dni od daty otrzymania przez Przewodniczącego wniosku o jego zwołanie. Organizator Zjazdu wybierany jest przez Radę. Miejsce i termin Zjazdu podawane są do wiadomości najpóźniej 21 dni  przed Zjazdem.
 3. Do udziału w Zjazdach uprawnieni są Delegaci, Obserwatorzy oraz Goście. 9. Warunki finansowe udziału w Zjeździe ustala Zarząd w porozumieniu z organizatorami danego Zjazdu.
 4. Za przebieg obrad oraz udzielanie głosu uczestnikom odpowiada Prowadzący Zjazd.

§14

 1. Rada podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Podjęte uchwały sporządza się w formie pisemnej, sygnowanej przez Przewodniczącego.
 2. Uchwały Rady zapadają w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania:
  1) w sprawach osobowych – bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym;
  2) w pozostałych sprawach – zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej;
  3) w szczególnych przypadkach Rada może postanowić o zmianie trybu głosowania.
 3. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich Członków.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy uchwałę należy podjąć przed kolejnym Zjazdem, Rada może podjąć uchwałę w trybie głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail:

1) w sprawach osobowych oraz przyjęcia lub odwołania Członka głosowanie obiegowe  za pośrednictwem korespondencji e-mail nie jest dozwolone;

2) procedurę głosowania obiegowego za pośrednictwem korespondencji e-mail określa  Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§15

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Porozumienia tworzonym przez organy jednoosobowe, o których mowa w §10 ust. 2.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Porozumienia na zewnątrz;

2) wykonywanie uchwał Rady;

3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu głosowania obiegowego za pośrednictwem  korespondencji e-mail;

4) sporządzenie oraz przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu  na ostatnim Zjeździe danej kadencji;

 1. Zarząd za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Radą.

Rozdział VI

Organy jednoosobowe Porozumienia

§16

Wybór organów jednoosobowych następuje zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

§17

 1. Przewodniczący:

1) prowadzi posiedzenia Rady;

2) zwołuje i przewodniczy Zjazdom;

3) koordynuje prace prowadzone przez Radę;

4) uwierzytelnia swoim podpisem uchwały Rady.

 1. Przewodniczącemu przysługuje w głosowaniach jeden głos niezależnie od głosu przysługującego jemu w ramach pełnienia funkcji Delegata.

§18

Wiceprzewodniczący:

 1. zastępuje Przewodniczącego w obowiązkach podczas jego nieobecności;
 2. zapewnia merytoryczne wsparcie i pomoc przy inicjatywach podejmowanych przez Radę oraz przy organizacji Zjazdów;
 3. o ile Przewodniczący nie zdecyduje inaczej:

1) Koordynuje działania mające na celu wcielanie nowych Członków  do Porozumienia;

2) Nadzoruje treści zamieszczane na stronie internetowej Porozumienia;

4. wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

§19

Sekretarz:

 1. sporządza i przechowuje protokoły oraz uchwały z każdego Zjazdu; 2. gromadzi oraz przechowuje dokumentację związaną z działalnością Porozumienia, którą w terminie 14 dni od daty wyboru nowego Zarządu przekazuje nowemu Sekretarzowi;
 2. wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

Rozdział VII

Komisja Wyborcza

§20

 1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Porozumienia.
 2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi trzech członków powołanych przez Radę do dnia 30 października.
 3. Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowi Komisji Wyborczej nie przysługuje bierne prawo wyborcze do organów jednoosobowych.
 5. Kadencja Komisji Wyborczej trwa do momentu wyboru nowej Komisji.
 6. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej;

2) ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego na drodze wewnętrznej uchwały  Komisji Wyborczej podjętej zwykłą większością głosów;

3) przeprowadzenie wyborów do organów jednoosobowych.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§21

Porozumienie może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu  jawnym kwalifikowaną większością głosów.

§22

 1. Wystąpienie Członka z Porozumienia następuje z chwilą przekazania Przewodniczącemu pisemnego oświadczenia Przewodniczącego Samorządu występującego z Porozumienia. 2. Członek może zostać usunięty z Porozumienia w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Statutu. Usunięcie następuje na wniosek co najmniej 1/3 liczby Delegatów  w wyniku głosowania tajnego kwalifikowaną większością głosów.

§23

 1. W przypadku nieobecności Delegata Członka Porozumienia na dwóch kolejnych Zjazdach zwyczajnych, traci on prawo do głosowania podczas obrad, a kworum zostaje zmniejszone o jeden głos.
 2. Delegat Członka Porozumienia odzyskuje prawo do głosowania podczas obrad na drugim Zjeździe pod warunkiem, że uczestniczy w dwóch kolejnych Zjazdach. Zostaje cofnięte zmniejszenie kworum o jeden na Zjeździe, na którym Delegat odzyskuje swoje prawo.

 §24

 1. Zmiana lub uchwalenie nowego Statutu Porozumienia może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Radę większością minimum 2/3 głosów w obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.
 3. Traci moc Statut z dnia 22.03.2014r.