Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs PRELUDIUM 23, adresowany do naukowców bez stopnia doktora. Konkurs oferuje granty w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, przeznaczone na finansowanie projektów trwających odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w ramach projektu PRELUDIUM może składać się maksymalnie z trzech osób, włączając w to kierownika projektu i opiekuna naukowego. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF do 17 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

Kierownikiem projektu w konkursie PRELUDIUM może być tylko jedma osoba, nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu upływu terminu składania wniosków.

Wniosek może obejmować badania w jednym z 26 paneli NCN, podzielonych na trzy działy: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS); nauki o życiu (NZ); nauki ścisłe i techniczne (ST).

Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy może składać się z kierownika projektu, opiekuna naukowego i ewentualnie wykonawcy, posiadającego co najwyżej stopień doktora.

Kosztorys projektu musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań oraz oparty na realnych wyliczeniach. Maksymalna wysokość finansowania wynosi odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, w zależności od czasu trwania projektu.

Wniosek przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Eksperci oceniają m.in. oryginalność planowanych badań, poziom naukowy, metodologię, osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz zasadność kosztów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie NCN i przekazane wnioskodawcom do grudnia 2024 r.

Konkurs PRELUDIUM 23 stanowi doskonałą okazję dla młodych naukowców do realizacji własnych projektów badawczych pod kierunkiem doświadczonych opiekunów naukowych. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie NCN.

Mając na uwadze cenne doświadczenie doktorantów uczelni technicznych będących laureatami konkursu Preludium, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek* dla potencjalnych wnioskodawców.

  • Sylwetka kierownika i opiekuna projektu

Ten punkt jest istotny pod kątem określenia wiarygodności kierownika i opiekuna projektu badawczego. Przede wszystkim należy tu opisać wszelkie kierownictwo/wykonawstwo/uczestnictwo w projektach zarówno na skalę uczelnianą, jak i krajową i międzynarodową. Warto być tu wylewnym i „chwalić się” każdą naukowo-organizacyjną aktywnością, do jakich należą różnego rodzaju i długości staże czy wizyty naukowe, czynny udział w festiwalach naukowych itp.

  • Plan badań

Opis zadań badawczych musi być konkretny i szczegółowy. Powinien zawierać takie elementy jak miejsce wykonywania danych czynności (jednostka, np. Uczelnia czy Instytut) i nazwy sprzętów, za pomocą których dane zadanie będzie realizowane. W tym miejscu warto zamieścić również nazwiska osób, które prawdopodobnie będą „pomocną ręką” np. w obsłudze aparatury, z którą kierownik projektu nie jest w stanie sobie sam poradzić. Warto również przemyśleć, czy nie będzie zasadne dopisanie tej osoby jako wykonawcy projektu.

Niezwykle istotnym (do tej pory niewymaganym, ale bardzo mile widzianym) w konkursie Preludium elementem jest wykres/diagram Gantta, w którym kierownik projektu zamieszcza dokładne ramy czasowe realizacji konkretnych zadań badawczych. Zwykle obejmuje to podanie roku i miesiąca trwania danego zadania, najlepiej w taki sposób, aby nie było zbyt długiego momentu „przestoju”.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, ponieważ udział w konkursie stanowi nie tylko szansę na pozyskanie finansowania, ale również doskonałą okazję do rozwoju naukowego i budowania własnej pozycji w środowisku badawczym.

*Skuteczne wskazówki autorstwa mgr inż. Kamili Koronkiewicz, laureatka konkursu PRELUDIUM 22, projekt nr 2023/49/N/NZ9/02845, „Nanomodyfikacja i piroliza wytłoków jabłkowych w celu produkcji wydajnych biosorbentów do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych”