Zjazd Szkoleniowy wraz z Galą Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni…

W miniony weekend odbył się Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych wraz z Galą Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych.
Podczas Zjazdu mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch niezwykle wartościowych szkoleniach. „Warsztat Lidera” prowadzony przez Daniela Krasnokuckiego przybliżył nam zagadnienia dotyczące przywództwa, motywacji, wyznaczania celów i etapów rozwoju zespołu. Cenne wskazówki dotyczące protokołu dyplomatycznego, kultury wypowiedzi i komunikacji mailowej przekazał nam Michał Brzóska podczas szkolenia dotyczącego savoir-vivre’u.

Zjazd zwieńczyła uroczysta Gala, podczas której poznaliśmy laureatów Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marii Mrówczyńskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego , Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa, Prorektora ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Dariusza Łydżby, Dziekana Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Walkowiaka, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michała Klimczyka.

Celem zorganizowanego przez PDUT Konkursu było promowanie aktywności samorządów doktoranckich zrzeszonych w PDUT oraz docenienie osób, firm i instytucji zaangażowanych w rozwój PDUT, a jego idea została pozytywnie oceniona zarówno przez gości jak i uczestników.

Laureatami pierwszej edycji Konkursu zostali:
1) W kategorii „Skuteczne Negocjacje” nagrodę otrzymała Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej za inicjatywę “Środki dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkole Doktorskiej PW”.
2) W kategorii „Nauka” zwyciężyła Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej za inicjatywę “Minigranty”.
3) W kategorii „Rozwój” wyróżnienie zdobyła Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej za inicjatywę “Konkurs Three Minute Thesis”, natomiast nagrodę otrzymał Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za projekt “Kirowisko 2023”.
4) W kategorii „Współpraca Międzyuczelniana” nagrodę przyznano za reaktywację Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, zgłoszoną przez Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej.
5) W kategorii „Integracja” zwyciężyła Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za cykl wydarzeń: PBS Meeting.
6) W  kategorii specjalnej „Całokształt Działalności” trzecie miejsce zajął Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, drugie miejsce przypadło Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej, a pierwsze miejsce zdobyła Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Podczas Gali uhonorowaliśmy również instytucje, które szczególnie przyczyniają się do nieustannego rozwoju Porozumienia. Serdeczne podziękowania skierowaliśmy na ręce Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego za nieocenione wsparcie naszej działalności przyczyniające się do ciągłego rozwoju PDUT, oraz na ręce Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michała Klimczyka za udzielane wsparcie.
Specjalne podziękowania skierowaliśmy również do Koordynatorek Konkursu i Gali mgr inż. Julii Milewicz i mgr inż. Izabeli Walendzik oraz w imieniu gospodarzy, przewodniczącej Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Natalii Tyszkiewicz, za zaangażowanie w organizację wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy za przedstawienie wielu inspirujących inicjatyw! Liczymy, że kolejne edycje konkursu przyniosą równie pozytywne rezultaty i staną się inspiracją dla jeszcze większej liczby doktorantów do podejmowania wartościowych inicjatyw.

LIX Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W miniony weekend odbył się LIX Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Politechnice Łódzkiej. Spotkanie zgromadziło liczne grono doktorantów z różnych uczelni technicznych, by poruszyć ważne tematy związane z życiem akademickim.

Podczas zjazdu mieliśmy przyjemność wysłuchać inspirujących wystąpień gości: Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Łukasza Albrechta oraz Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Agnieszki Ruppert, prof. uczelni.

Panel merytoryczny przeprowadzony przez Pełnomocnika ds rzetelności naukowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Agnieszkę Raubo obfitował w zagadnienia związane z filarami nierzetelności w pracy naukowej. Szeroko omówiliśmy pojęcie autoplagiatu w aspekcie regulacji etyczno-prawnych oraz ujęciu praktycznym.

Podjęliśmy również żywą dyskusję rozpoczętą na ostatnim zjeździe, dotyczącą umiędzynarodowienia społeczności akademickiej. Panel poprowadziła mgr inż. Julia Milewicz (Politechnika Poznańska), a wystąpili w nim: mgr inż. Maciej Nielipiński (Politechnika Łódzka), mgr inż. Damian Płóciennik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) oraz mgr Weronika Klecel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Obrady wewnętrzne pozwoliły nam również na podsumowanie dotychczasowej działalności PDUT oraz omówienie planów na przyszłość.

Zjazd zakończyliśmy wizytą w kompleksie EC1 Łódź – Miasto Kultury, będącą inspirującym spotkanie bogactwa dziedzictwa przemysłowego z nowoczesną sztuką i technologią.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz zaangażowanie. Serdeczne podziękowania składamy również Samorządowi Doktorantów Politechniki Łódzkiej za współorganizację zjazdu.

PRELUDIUM 23

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs PRELUDIUM 23, adresowany do naukowców bez stopnia doktora. Konkurs oferuje granty w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, przeznaczone na finansowanie projektów trwających odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w ramach projektu PRELUDIUM może składać się maksymalnie z trzech osób, włączając w to kierownika projektu i opiekuna naukowego. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF do 17 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

Kierownikiem projektu w konkursie PRELUDIUM może być tylko jedma osoba, nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu upływu terminu składania wniosków.

Wniosek może obejmować badania w jednym z 26 paneli NCN, podzielonych na trzy działy: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS); nauki o życiu (NZ); nauki ścisłe i techniczne (ST).

Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy może składać się z kierownika projektu, opiekuna naukowego i ewentualnie wykonawcy, posiadającego co najwyżej stopień doktora.

Kosztorys projektu musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań oraz oparty na realnych wyliczeniach. Maksymalna wysokość finansowania wynosi odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, w zależności od czasu trwania projektu.

Wniosek przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Eksperci oceniają m.in. oryginalność planowanych badań, poziom naukowy, metodologię, osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz zasadność kosztów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie NCN i przekazane wnioskodawcom do grudnia 2024 r.

Konkurs PRELUDIUM 23 stanowi doskonałą okazję dla młodych naukowców do realizacji własnych projektów badawczych pod kierunkiem doświadczonych opiekunów naukowych. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie NCN.

Mając na uwadze cenne doświadczenie doktorantów uczelni technicznych będących laureatami konkursu Preludium, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek* dla potencjalnych wnioskodawców.

  • Sylwetka kierownika i opiekuna projektu

Ten punkt jest istotny pod kątem określenia wiarygodności kierownika i opiekuna projektu badawczego. Przede wszystkim należy tu opisać wszelkie kierownictwo/wykonawstwo/uczestnictwo w projektach zarówno na skalę uczelnianą, jak i krajową i międzynarodową. Warto być tu wylewnym i „chwalić się” każdą naukowo-organizacyjną aktywnością, do jakich należą różnego rodzaju i długości staże czy wizyty naukowe, czynny udział w festiwalach naukowych itp.

  • Plan badań

Opis zadań badawczych musi być konkretny i szczegółowy. Powinien zawierać takie elementy jak miejsce wykonywania danych czynności (jednostka, np. Uczelnia czy Instytut) i nazwy sprzętów, za pomocą których dane zadanie będzie realizowane. W tym miejscu warto zamieścić również nazwiska osób, które prawdopodobnie będą „pomocną ręką” np. w obsłudze aparatury, z którą kierownik projektu nie jest w stanie sobie sam poradzić. Warto również przemyśleć, czy nie będzie zasadne dopisanie tej osoby jako wykonawcy projektu.

Niezwykle istotnym (do tej pory niewymaganym, ale bardzo mile widzianym) w konkursie Preludium elementem jest wykres/diagram Gantta, w którym kierownik projektu zamieszcza dokładne ramy czasowe realizacji konkretnych zadań badawczych. Zwykle obejmuje to podanie roku i miesiąca trwania danego zadania, najlepiej w taki sposób, aby nie było zbyt długiego momentu „przestoju”.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, ponieważ udział w konkursie stanowi nie tylko szansę na pozyskanie finansowania, ale również doskonałą okazję do rozwoju naukowego i budowania własnej pozycji w środowisku badawczym.

*Skuteczne wskazówki autorstwa mgr inż. Kamili Koronkiewicz, laureatka konkursu PRELUDIUM 22, projekt nr 2023/49/N/NZ9/02845, „Nanomodyfikacja i piroliza wytłoków jabłkowych w celu produkcji wydajnych biosorbentów do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych”

LVIII Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów w Poznaniu

W dniach 15-17 marca 2024 roku odbył się LVIII Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, który zgromadził liczne grono przedstawicieli samorządów doktorantów. Rozpoczęcie obrad uświetniły wystąpienia honorowych gości, w tym JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Przewodniczącej Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej mgr inż. Julii Milewicz oraz Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych Szymona Łakomego, otwierając drzwi do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i perspektywami rozwoju.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Panele merytoryczne dotyczyły projektów badawczo-rozwojowych w kontekście połączenia nauki i biznesu, jak również aspektów umiędzynarodowienia społeczności akademickiej. Panel dotyczący komercjalizacji praw własności intelektualnej poprowadził Piotr Nędzewicz – Kierownik Działu Komercjalizacji w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, który omówił zagadnienia komercjalizacji własności intelektualnej oraz przedstawił przykłady projektów komercjalizowanych przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Panel dotyczący umiędzynarodowienia, prowadzony przez mgr Aleksandrę Lewandowską – członkinię zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców (Eurodoc), poruszył najbardziej nurtujące doktorantów kwestie. Szanse, możliwości współpracy i obopólne korzyści szeroko omówiono wraz z Kierownikiem Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego i Sekretarz Generalną Eunice mgr Magdaleną Sikorską, Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej mgr inż. Julią Milewicz, Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej mgr inż. Ignacym Rogoniem oraz Przewodniczącą Poznańskiego Porozumienia Doktorantów mgr inż. arch. kraj. Agatą Walczak-Górką.

Obrady wewnętrzne rozpoczęto od sprawozdania z dotychczasowej pracy. Omówiono również bieżące sprawy organizacyjne oraz plany na kolejne miesiące. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu koncepcji nowych inicjatyw, które zostały przedstawione przez osoby zainteresowane. Zamknięcie obrad nastąpiło po owocnej dyskusji oraz podsumowaniu najważniejszych decyzji podejmowanych podczas zjazdu.

Wizyta w laboratoriach Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej okazała się nie tylko fascynującym doświadczeniem, ale także okazją do zgłębienia tajników nauk chemicznych i technologii przemysłowych procesów. Ciekawy projekt PUTrain został przedstawiony uczestnikom zjazdu przez badaczy z Koła Naukowców Inżynierów Transportu Publicznego. Zjazd zwieńczono wizytą w Centrum Szyfrów Enigma odkrywając znaczenie badań polskich kryptologów w celu złamania szyfrów Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynne uczestnictwo i interesujące dyskusje. Serdeczne podziękowania składamy również Samorządowi Doktorantów Politechniki Poznańskiej za zaangażowanie w organizację zjazdu.

„GRANTY I STAŻE W ZASIĘGU RĘKI – oferta Międzynarodowego…

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera regionalną współpracę między organizacjami w celu rozwijania ich relacji, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami.

W ofercie Funduszu znajdziemy granty skierowane do organizacji, które mają na celu promowanie innowacyjnych pomysłów adresujących wspólne wyzwania poprzez wysokiej jakości projekty regionalnej współpracy, ale także stypendia i staże skierowane do doktorantów, mające na celu wspieranie kreatywności i promowanie zrozumienia między młodymi badaczami w regionie Wyszehradzkim. Programy skierowane są do osób dążących do innowacyjnych pomysłów w naukach ścisłych i edukacji, chętnych do zaangażowania się w dyskusje na temat rozwoju i współpracy w regionie Wyszehradzkim.

Zgłoszenia oceniane są na podstawie osiągnięć akademickich, oryginalności oraz zasadności wyboru instytucji goszczącej. Dla każdego z programów mobilności obowiązują konkretne kryteria. Aby znaleźć odpowiedni dla siebie grant, zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki.

Interesującą pozycją w ofercie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego są krótkoterminowe pobyty dla naukowców z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska lub Słowacja) w innych niż własne państwa V4. W 2024 roku, obywatele Ukrainy również mogą ubiegać się o stypendium (projekt pilotażowy).
Te stypendia obejmują finansowanie stażu trwającego od 2 do 10 tygodni, podczas których stypendysta ma przeprowadzić lub uczestniczyć w konkretnym projekcie badawczym, prowadzić wykłady lub seminaria na poziomie szkolnictwa wyższego, lub studiować określone zbiory materiałów piśmienniczych lub innych dostępnych w publicznych archiwach lub bibliotece.

Stypendyści muszą być studentami doktoranckimi lub posiadać stopień doktora (bez względu na ich obecne powiązania). Stypendium wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 500 €/tydzień, wypłacanej w dwóch ratach.

Elektroniczne wnioski są akceptowane za pośrednictwem systemu My Visegrad przez cały rok w dwóch okresach – od stycznia do czerwca oraz od sierpnia do listopada i powinny zawierać następujące załączone dokumenty napisane w języku angielskim: 

  1. Zeskanowany ważny dokument tożsamości.
  2. Skan dyplomu lub potwierdzenie kształcenia w szkole doktorskiej
  3. Zaproszenie podpisane/opieczętowane przez instytucję goszczącą, zawierający dokładną długość stypendium, jego konkretny charakter i zamierzone cele.
  4. List referencyjny wydany przez instytucję macierzystą aplikanta lub przez odpowiedniego eksperta (dla aplikantów bez afiliacji)

Zachęcamy do śmiałego podejmowania wyzwań i realizowania swoich pasji naukowych. Niech program stażowy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego stanie się dla Was bramą do niezapomnianej przygody naukowej i rozwoju osobistego!

LVII Zjazd Zwyczajny PDUT

W weekend 1-3 grudnia 2023 Delegaci oraz Obserwatorzy Polskich Uczelni Technicznych spotkali się w murach Politechnika Rzeszowska na LVII Zjeździe Zwyczajnym Porozumienia.

Obrady odbywały się Budynku V. Na początek goście powitani zostali przez włodarzy – Magnificencję Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika oraz Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pana Marszałka Stanisława Kruczka. Wypowiedzi uświetniła projekcja filmu promującego Województwo Podkarpackie która spotkała się z uznaniem i ciekawością uczestników zjazdu, którzy reprezentowali największe Uczelnie Techniczne z całej Polski.

Kolejny punkt panelu merytorycznego stanowiła prezentacja Podkarpackiego Centrum Innowacji wygłoszona przez Wiceprezesa Zarządu PCI, Pana Sławomira Kowalskiego.

Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: „Młodzi naukowcy, a strategie regionalne – Na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego ”. Wzięli w nim udział: Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, dr Paweł Wais, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz. Rolę moderatora pełnił Michał Klimczyk. Po Panelu wywiązała się dyskusja dot. możliwości współpracy naukowców z innych województw w ramach inicjatyw podejmowanych przez UMWP oraz PRz.

Po przerwie obradujący wysłuchali panelu sprawozdawczego Zarządu PDUT kadencji 2023. Wręczono także odlane z brązu medale jubileuszowe z okazji XV-lecia Porozumienia oraz przypinki dla aktywnych członków. Po wręczeniu odznaczeń obradujący wysłuchali prezentacji kandydatur do Zarządu na rok 2024.

Po dyskusji przystąpiliśmy do wyborów. Nad prawidłowością procedury wyborczej czuwała Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Anna Tomaszewska, mgr inż. Dawid Kramski oraz mgr inż. Damian Kostyła. Ubiegający się o reelekcję przewodniczący Kamil Kucharski, aspirujący na stanowisko wiceprzewodniczącego Ignacy Rogoń oraz starająca się o funkcję sekretarza Adrianna Dowbysz uzyskali poparcie delegatów. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Na zakończenie obrad Przewodniczący wyraził swą wdzięczność za trud i zaangażowanie ustępującemu zarządowi. Po lunchu wizytujący doktoranci udali się na zwiedzanie zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającego między innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W efekcie realizacji projektu powinny nastąpić:  zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego Województwo Podkarpackie, podobnie jak pozostałe regiony UE, zidentyfikowało swoje regionalne inteligentne specjalizacje. Są to branże/obszary, których rozwój umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Inteligentne specjalizacje wskazane w projekcie „Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” to:

Lotnictwo i kosmonautyka
Sektor lotniczy i kosmonautyczny należy do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. 90% krajowego potencjału przemysłu lotniczego skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, który zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Rozwój ten dotyczy potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych, a także biur konstrukcyjnych. Dolina Lotnicza wsparta jest poprzez bardzo dobrze dostosowany, lokalny system edukacji i szkolnictwa wyższego. Podkarpacki
przemysł lotniczy dostarcza samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze, podwozia samolotowe, przekładnie lotnicze, a także skomplikowane komponenty i zespoły, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie i materiały. Coraz większe znaczenie ma również produkcja na potrzeby kosmonautyki. Rozwiązania opracowywane pierwotnie na potrzeby tego sektora zaczynają mieć coraz szersze zastosowanie również w innych obszarach, czego przykładem jest m.in. różnorodne zastosowanie technologii związanych z nawigacją satelitarną.

Motoryzacja
Motoryzacja, jako branża gospodarcza zaliczana do przemysłu wysokiej technologii, będąca jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki województwa podkarpackiego, odgrywa istotną rolę w jego rozwoju. Charakteryzuje się jednym z wyższych udziałów w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także dużym poziomem nakładów na działalność innowacyjną. Znacząca rola motoryzacji w podkarpackiej gospodarce wynika z koncentracji dużych podmiotów, często z kapitałem zagranicznym, o globalnym zasięgu. Wokół tych wielkich graczy funkcjonuje z powodzeniem wiele firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na Podkarpaciu funkcjonują obecnie 3
klastry zrzeszające firmy z branży motoryzacyjnej: Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Klaster Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka” oraz Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, posiadająca status Krajowego Klastra Kluczowego.

Informacja i telekomunikacja
ICT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Województwo Podkarpackie zaliczane jest do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mają one zastosowanie niemal w każdej sferze życia, odgrywając tym samym coraz istotniejszą rolę dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Znaczenie tej branży niewątpliwie będzie jeszcze wzrastać w najbliższych latach ze względu na postępującą rewolucję przemysłową. Rozwój tej branży będzie miał istotny wpływ na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności pozostałych inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.

Jakość życia
Specjalizacja Jakość życia odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Jakość życia w odróżnieniu od pozostałych specjalizacji nie skupia się w jednym obszarze. Oparta jest na czterech powiązanych ze sobą filarach:
• Turystyce zrównoważonej
• Żywności wysokiej jakości
• Usługach i produktach medycznych oraz wzmacniających kondycję
• Energii przyjaznej środowisku.

Tworzące ją podmioty obejmują swoim działaniem teren niemal całego województwa, równoważąc tym samym procesy rozwojowe. Województwo podkarpackie charakteryzują wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, mające potencjał do rozwoju turystyki zrównoważonej. Czyste powietrze i wysokie walory środowiska przyrodniczego regionu stanowią również doskonałe warunki do produkcji żywności wysokiej jakości. Obszar ten będzie odgrywał coraz większe znaczenie ze względu na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów wobec producentów żywności w zakresie dostarczania produktów wysokiej
jakości. Na rozwój obszarów związanych z usługami i produktami medycznymi niewątpliwy wpływ mają także wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie roli profilaktyki i potrzeby dbania o dobrą kondycję psychofizyczną organizmu. Ważna jest również świadomość społeczna w zakresie konieczności zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, stanowiąca istotny czynnik rozwoju obszaru Energia przyjazna środowisku. Każdy z obszarów specjalizacji wykazuje się dynamiką wzrostu a istniejące w regionie powiązania pomiędzy nimi umożliwiają wzajemne wspomaganie wzrostu ich
konkurencyjności i innowacyjności.


XV-lecie PDUT – GALA

W bieżącym roku Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych świętuje XV rocznicę swojej działalności! Z tej okazji w sobotę, 18 listopada 2023 roku, w Zabrzu współorganizowaliśmy z Krajowa Reprezentacja Doktorantów Jubileusz XV-lecia Porozumienia oraz galę środowiska doktoranckiego ProDOK 2023. Część jubileuszową spotkania poprowadził Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych mgr inż. Kamil Kucharski. W swoim przemówieniu Przewodniczący podkreślił ważną rolę wsparcia codziennych działań przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz współpracę społeczności doktorantów branży technicznej, które podejmuje wspólne inicjatywy oraz rozmowy, by znaleźć rozwiązania kluczowych problemów środowiska. W imieniu Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, głos zabrał Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Przewodniczący PDUT wręczył następnie przedstawicielom Samorządów Doktoranckich pamiątkowe z okazji medale XV-lecia. Porozumienie zostało założone w 2008 roku i zrzesza 22 Uczelnie Techniczne z całej Polski. Na zakończenie zarząd PDUT uhonorował specjalnym wyróżnieniem prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Przewodniczącego KRPUT, w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie i wsparcie doktorantów Polskich Uczelni Technicznych. W imieniu Pana Profesora odebrała je prof. dr hab. Alina Dudkowiak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Kolejnym punktem programu gali było wręczenie nagród w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDOK 2023. Warto zwrócić uwagę, że wyróżnienia ProDOK 2023 otrzymały aż dwa samorządy zrzeszone w ramach PDUT – tytuł Aktywny Samorząd trafił do Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej , a wyróżnienie Skuteczny Samorząd Doktorantów otrzymała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej. Serdecznie gratulujemy!

LVI ZJAZD ZWYCZAJNY PDUT

18 listopada 2023 roku w Budynku Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechnika Śląska odbył się LVI Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Obrady prowadzone były w ramach Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych, inż. arch. Bartosz Wiszniowski oraz Przewodnicząca PDUT kadencji 2022 mgr inż. Aleksandra Pawlak. Prócz dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi doktorantom uczelni technicznych gremium podjęło uchwałę ws. ustanowienia nazwy Porozumienia w języku angielskim. Na zakończenie obrad gospodarze – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej – zaskoczyli obradujących tortem z okazji XV-lecia PDUT.

XV lecie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

Serdecznie zapraszamy na IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w ramach którego odbędzie się LVI Zjazd Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.

W tych dniach będziemy świętować XV lecie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Uroczystej Gali, po której zaplanowana jest część przeznaczona na rozdanie Nagród Środowiska Doktoranckiego ProDok.

Deklarację zgłoszenia można dokonać do 29.10.2023 r. poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSebze6dIgm3XN…/viewform

LV ZJAZD PDUT – GDAŃSK [13-15.10.2023]

W dniach 13-15 października odbył się LV Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w Politechnika Gdańska.

Podczas obrad zostały poruszone bieżące tematy, z którymi aktualnie zmagają się doktoranci Uczelni Technicznych. Zakres dyskusji środowiskowej obejmował takie wątki jak: warunki rekrutacji do szkół doktorskich i ich częstotliwość oraz wynagrodzenia doktorantów do momentu złożenia rozprawy doktorskiej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między reprezentantami samorządów z pewnością prowadzi do realnego wspierania rozwoju kształcenia w Szkołach Doktorskich Uczelni członkowskich. W ramach poszerzania horyzontów badawczych, po obradach, uczestnicy Zjazdu zwiedzili Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej.

Z tego miejsca, pragniemy szczególnie podziękować rektorowi prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wilde i dyrektorowi Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. Michałowi Mrozowskiemu, za obecność i nieocenione, merytoryczne wsparcie środowiska doktorantów Uczelni Technicznych.

Dziękujemy również gospodarzom naszego wydarzenia Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej, Przewodniczącemu Ignacy Rogoń oraz jego członkom Adam Olszewski i Jakub Baczyński-Keller.

I przede wszystkim Wam, drodzy członkowie PDUT, razem możemy więcej!

LIV ZJAZD PDUT – WROCŁAW [23-25.06.2023]

W dniach 23-25 czerwca odbył się LIV Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Politechnice Wrocławskiej.

Przewodniczący Kamil Kucharski rozpoczął obrady od sprawozdania dotyczącego dotychczas wykonanych prac przez Zarząd PDUT oraz przedstawienia jego przyszłych kierunków działalności.

Podczas obrad zostały wygłoszone dwie prelekcje, podejmujące bardzo istotne zagadnienia, a były to: “Problemy doktorantów ubiegających się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych” przez Adam Olszewski oraz “Ewaluacja nauki w Polsce” przez Mateusza Gala.

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować J.M. Rektorowi PWr prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz Dziekanowi Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Krzysztofowi Walkowiakowi za otwartość i udział w dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji Doktorantów.

Dziękujemy również mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczącemu Krajowa Reprezentacja Doktorantów za przekazanie komunikatów dot. spraw prowadzonych na rzecz doktorantów z całej Polski.

Dziękujemy także Przewodniczącemu Doktorantów PWr Paweł Noceń oraz Rada Samorządu Doktorantów PWr za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia.

A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność oraz chęć budowania wspólnoty naukowej jaką jest Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, która swoim działaniem inspiruje młodych badaczy do dalszego rozwoju i osiągania sukcesów w dziedzinie nauk technicznych.

OGŁOSZENIE – LIV ZJAZD PDUT – WROCŁAW [23-25.06.2023]

W dniach 23-25 czerwca odbędzie się LIV Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Gospodarzami są: Politechnika Wrocławska oraz Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Będzie to czas, w którym podzielimy się z Wami sprawozdaniem z działań podjętych do tej pory przez PDUT oraz będziemy mogli usłyszeć Wasz głos w ramach wymiany doświadczeń naukowych i dobrych praktyk.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Rejestracji można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [otwarty do 4.06 23:59]

Pokaż mnie

LIII ZJAZD PDUT – LUBLIN [03.03.2023]

Trzeciego marca odbył się LIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Dziękujemy również mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczącemu Krajowa Reprezentacja Doktorantów za przekazanie komunikatów dot. spraw prowadzonych na rzecz doktorantów z całej Polski. Organizatorom mgr inż. Damian Kostyła i Michał Rogala za dbałość o każdy szczegół, a także koordynatorce wydarzenia mgr inż. Karolina Różaniecka.

Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycił nas poprzedni Zarząd w składzie: Aleksandra Pawlak, Piotr Golonko oraz Adam Olszewski.

I przede wszystkim Wam, drodzy członkowie PDUT, razem możemy więcej!

Poniżej załączamy fotorelację z dnia obrad oraz ze zwiedzania kampusu Politechniki Lubelskiej.

Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy w ramach LII Posiedzenia PDUT

W miniony weekend (2-4 grudnia) na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w ramach LII Posiedzenia PDUT, w trakcie którego wybrano nowy zarząd Porozumienia na 2023 rok.

Z dumą i radością przedstawiamy Wam jego skład:

Przewodniczący – mgr inż. Kamil Kucharski z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Wiceprzewodnicząca – mgr inż. Anna Tomaszewska z Politechniki Białostockiej,

Sekretarz – mgr inż. Jakub Zielonka z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Ponadto w trakcie wydarzenia uchwalono nowy Statut Porozumienia oraz System Identyfikacji Wizualnej, a po obradach odbyło się zwiedzanie laboratoriów AGH.

Jednocześnie członkowie zarządu ustępującej kadencji (Przewodnicząca mgr inż. Aleksandra Pawlak z Politechniki Poznańskiej, Wiceprzewodniczący mgr inż. Piotr Golonko z Politechniki Białostockiej oraz mgr inż. Adam Olszewski z Politechniki Gdańskiej) wraz z pełnomocnikami (ds. mediów i promocji – mgr inż. Julia Milewicz oraz ds. współpracy zewnętrznej – mgr inż. Krzysztof Pleskaczuk) chcieliby serdecznie podziękować wszystkim członkom Porozumienia za owocną współpracę w tym roku i życzyć wszystkim powodzenia w realizacji naukowych planów 👩‍🎓🧑‍🎓

Zjazd Zwyczajny w ramach L Posiedzenia PDUT

W Gdańsku w dniach 15-16 września odbył się Zjazd Zwyczajny w ramach L Posiedzenia PDUT.

👩‍💼 W trakcie obrad w oryginalnym Centrum Konferencyjnym „Luwr” na Politechnika Gdańska omówiono propozycje zmian w statucie PDUT, a także przeprowadzono dyskusje na temat działań prodoktoranckich, na przykładach Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Gdańskiej.

🎂 W przerwie, z okazji jubileuszu PDUT, na obradujących czekała niespodzianka – pyszny tort i nie tylko 🎉Po zakończeniu zjazdu PDUT rozpoczął się Zjazd Nadzwyczajny Krajowa Reprezentacja Doktorantów, połączony z III Otwartym Posiedzeniem Zarządu KRD.

Serdecznie dziękujemy Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów za owocną współpracę podczas organizacji tego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom zjazdu PDUT za wspaniałą atmosferę i sprawne przeprowadzenie obrad 💜💛🖤

XLIX Posiedzenie PDUT w Białymstoku

W dniach 23-24 czerwca odbył się pierwszy stacjonarny zjazd przedstawicieli PDUT w tym roku. W trakcie posiedzenia na Politechnice Białostockiej:

  • przyjęto Samorząd Doktorantów Szkoły Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do Porozumienia
  • powołano pełnomocnika PDUT ds. współpracy zewnętrznej – został nim mgr inż. Krzysztof Pleskaczuk z Politechniki Białostockiej
  • przedstawiono wyniki ankiety nt. bazy wiedzy i usług oraz możliwości współpracy z uczelniami przyrodniczymi i rolniczymi
  • dyskutowano o sytuacji doktorantów wdrożeniowych oraz procesie wygaszania studiów doktoranckich

Wyniki ankiety dotyczącej Bazy Wiedzy i Usług:

Zdjęcia ze Zjazdu:

II OPZ KRD

Po zakończeniu obrad Zjazdu PDUT odbyło się II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni z całej Polski mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących popularyzacji nauki oraz uczestniczyć w panelach dyskusyjnych odnoszących się do Szkół Doktorskich, ich podsumowania oraz perspektyw. Ponadto podjęto także dyskusję na temat ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego.

Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-6
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-19
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-21
Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-34

W trakcie OPZ przedstawiciele Samorządów Doktoranckich uczelni białostockich uroczyście podpisali także Białostockie Porozumienie Doktorantów

Krajowa-Rada-Doktorantow-fot-Piotr-Awramiuk-15

Zaproszenie na Zjazd Zwyczajny XLIX Posiedzenia PDUT

Serdecznie zapraszamy na Zjazd w ramach XLIX Posiedzenia Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych!

📆 Zjazd odbędzie stacjonarnie się w dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Białymstoku

👩‍🏫 Celem Posiedzenia jest przystąpienie nowego Członka do PDUT a także przedstawienie wyników ankiety dotyczącej bazy wiedzy i usług oraz omówienie spraw bieżących.

📋 Zachęcamy do zapisów na wydarzenie poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/fUyq4S67NzanqRQC8 Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2022 r. o godzinie 10:00 ⏰

Szczegółowe informacje dotyczące programu Zjazdu znajdują się w zaproszeniu przesłanym mailowo Samorządom Doktoranckim Waszych uczelni.

Do zobaczenia w Białymstoku!

PDUT na LinkedIn

Od dziś działa nasza strona na portalu LinkedIn!

Pojawiać się na niej będą informacje o wydarzeniach i projektach Porozumienia.

Zachęcamy do obserwowania!

Święta Wielkanocne 2022

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych życzy wszystkiego, co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, zdrowia, pogody ducha, odpoczynku oraz nabrania sił do realizacji planów (badawczych) 🐤